Het Speelwerk laat kinderen toe, die op basisscholen niet de noodzakelijke pedagogische- en /of didactische begeleiding kunnen krijgen. 
Hierbij gaat het om kinderen met:
-    leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
-    een licht verstandelijke beperking
-    een aandachtstekort-stoornis, met of zonder hyperactiviteit (AD(H)D)
-    sociale en/of emotionele problemen
-    (lichte) contactstoornissen (ASS)
-    licht zintuiglijke of motorische stoornissen
-    faalangst en werkhoudingproblemen
-    een niet-verbale leerstoornis (NLD)

Bij kinderen van 4/5 jaar gaat het om kinderen met de volgende problematiek:
-    een algehele ontwikkelingsachterstand
-    gedragsproblemen
-    problemen op het gebied van de spraak- taalontwikkeling
-    problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling
-    sociale en emotionele problemen
-    ernstige faalangst
-    een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling
-    een verstandelijke beperking

U kunt uw kind niet rechtstreeks aanmelden bij een SBO school. Daarvoor is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband voor nodig. Zij beoordelen aan de hand van het dossier wat van uw kind gevormd is of er een SBO TLV afgegeven wordt. Komt uw kind van één van de scholen van Florion, dan wordt uw kind eerst nog besproken op de Commissie Arrangeren (CA). 

Van ouders wordt verwacht dat ze kunnen instemmen met het identiteitsdocument van Florion. Hierover vindt voor toelating een gesprek plaats met de schoolleider en een lid van de Schoolraad.

De toelatingsmomenten op Het Speelwerk zijn in principe na de zomervakantie en na de kerstvakantie. In overleg kan daar van afgeweken worden.

Voor de toelating mag een kind eerst kennis komen maken met de leerkracht. Dat doen we na schooltijd, zodat er alle tijd en aandacht is. Ouders en eventuele broer of zus mogen mee. Daarna mag een kind nog een uur met de groep meedraaien.

U bent altijd welkom voor informatie, een gesprek en/of een rondleiding op de school. Neemt u daarvoor contact op met de schoolleider.