Het Speelwerk laat kinderen toe, die op basisscholen niet de noodzakelijke orthopedagogische- en /of didactische begeleiding kunnen krijgen. 
Hierbij gaat het om kinderen met:
-    leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
-    een verstandelijke beperking
-    een aandachtstekort-stoornis, met of zonder hyperactiviteit (AD(H)D)
-    sociale en/of emotionele problemen
-    (lichte) contactstoornissen (PDD-NOS e.d.)
-    licht zintuiglijke of motorische stoornissen
-    faalangst en werkhoudingproblemen
-    een niet-verbale leerstoornis (NLD)

Bij kinderen van 4/5 jaar gaat het om kinderen met de volgende problematiek:
-    een algehele ontwikkelingsachterstand
-    gedragsproblemen
-    problemen op het gebied van de spraak- taalontwikkeling
-    problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling
-    sociale en emotionele problemen
-    ernstige faalangst
-    een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling
-    een verstandelijke beperking

Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op  een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. 
In zo’n geval vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. 
De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de commissie Arrangeren (CTT) van Florion.