Vakantierooster 2022-2023 Het Speelwerk  
        
 
vakanties   
herfst 17 t/m 21 okt. 
kerst 26 dec t/m 6 jan 
voorjaar 27 feb  t/m 3 maart  
Goede vrijdagvr. 7 april  
pasen ma. 10 april 
meivakantie*ma. 24 apr t/m vr.5 mei
hemelvaartdo 18 en 19 mei 
pinksterenma. 29 mei  
zomer vr.mi. 21 jul 12.15u t/m 1 sep.
     
     
vrije dagen    
studiedag wo. 26 oktwo. 7 decvr. 10 febma. 20 mrt
                                                ma. 8 mei  vr. 23 juni 
vrije dag na viering  gr. K en AB      do. 25 mei 
vrije dag alle groepenma. 26 juni
   
terugkomdagen   
wo. 21 sep.   
wo. 16 nov.   
wo. 8 feb.   
wo.22 mrt.   
wo. 14 juni