Groepsverdeling 2019-2020

GroepLeerkrachten/assistentie 
KJuf Eke en juf Greet 
A/BJuf Agerta en juf Jessica  
B/CJuf Dita en juf Marinka  
D/EJuf Ploni en juf Anita 
E/FMeester Arjen en juf Charissa  
SJuf Els en juf Lisette 
SBO+Juf Marleen en juf Greetje